Pay your invoice with card

Invoice number:

Amount (THB):

Pay your invoice with PromptPay

Scan with your favorite banking app below, and specify the amount and invoice number in the payment.
สแกนด้วยแอพธนาคารที่คุณชื่นชอบด้านล่าง และระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้และจำนวนเงินทั้งหมดในการชำระเงิน